Kommunalvalg 2017

Som spidskandidat for Radikale Venstre på Frederiksberg stiller jeg op på flg. grundlag :  Vi skal have et Frederiksberg, hvor der er plads til alle. Frederiksberg skal være rammen om selvstændige mennesker i stærke fællesskaber. Vi skal skabe de bedste muligheder for, at alle børn og unge får en god start på livet. Derfor skal vi have flere pædagoger omkring børnene i de tidligste år. Vi ved, at en tidlig indsats kan forhindre mistrivsel og sociale problemer. Vi skal hæve ambitionerne og investere massivt i fremtiden. Unge på kanten skal gribes. Alle har ret til at blive set og hørt og være en del af fællesskabet, det være sig gennem uddannelse, job, foreningslivet, kulturen, idrætten og de lokale mødesteder i byen.

Alle mennesker har ressourcer og flere af de ressourcer skal i spil, når vi skal gøre Frederiksberg til en endnu bedre by og sikre livskvaliteten for både unge og gamle og dem midtimellem. Borgerne skal involveres mere, hvis vi skal skabe bæredygtige politiske løsninger. Jeg er meget optaget af det brede samarbejde mellem politikere, borgere og kommunens ansatte. Vi er fælles om Frederiksberg og engagement giver ejerskab.

Jeg kan bidrage med den indsigt jeg har fået gennem erhvervslivet, både som selvstændig erhvervsdrivende og fra job i ind- og udland, min politiske erfaring fra Folketinget og fra kommunalbestyrelsen. Jeg kan også bidrage med min erfaring som frivillig i civilsamfundet og som borger på Frederiksberg gennem det meste af mit voksne liv, som mor til fire børn, og som aktiv bruger af byen.

Mine mærkesager er omfatter:

Investering i børn og unge gennem uddannelse og tidlig social indsats.

Flere byrum som mødesteder for alle med plads til bynatur og aktiv udfoldelse 

Bedre samspil mellem iværksættere, erhvervsnetværk, uddannelser og kommunen.

 

Vi er fælles om Frederiksberg. Sammen skaber vi fremtiden.

Oversigt over radikale udmeldinger i valgkampen

….Den lange version

Økonomi 

 Morten Østergaard har lanceret en ny samlet 2025-plan, som giver et samlet bud på, hvordan vi kan håndtere de fremtidige økonomiske udfordringer, når der kommer markant flere ældre, uden at vi skal skære i velfærden eller hæve skatterne. Det skal blandt andet ske ved at få 45.000 flere i arbejde og øge væksten med 30 mia. kr. gennem nye reformer. https://www.radikale.dk/content/ansvar-fremtiden-2025-planen

 Nogle uger inden valget foreslog Morten Østergaard, at tidspunktet for, hvornår pensionsalderen hæves fra 67 til 68 år, fremrykkes fra 2030 til 2025. For når danskerne lever længere og længere, er det rimeligt, at bede raske og sunde danskere om at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, så vi fortsat har råd til at investere i velfærd, uddannelse og grøn omstilling. http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7614075/L%C3%A6ngere+levetid+%C3%B8ger+pres+for+endnu+h%C3%B8jere+pensionsalder++/

 Radikale Venstre vil have en mere retfærdig og forudsigelig boligskat. Derfor har vi lanceret en plan for, hvordan vi kan omlægge boligskatterne, så ejendomsværdiskatten og grundskylden følger lønudviklingen efter 2020. Boligskattestoppet gavner primært rige boligejere og øger i øvrigt risikoen for nye boligbobler. En mere forudsigelig udvikling i grundskylden vil desuden skabe mere tryghed for almindelige boligejere. http://www.politiko.dk/nyheder/de-radikale-varsler-opgoer-med-boligskatten-den-skal-foelge-loennen

 Radikale Venstre har en ambition om, at vi altid er 3 mio. i arbejde i Danmark. Derfor har vi foreslået at sænke skatten på arbejde for alle. Således skal topskattesatsen sænkes fra 56 til 50 pct., mens beskæftigelsesfradraget skal hæves for i alt 8 mia. kr. Det vil øge beskæftigelsen med 10.000 personer. http://www.politiko.dk/nyheder/radikale-vil-saenke-topskatten-med-milliarder

 Endvidere vil vi se på, hvordan vi kan vi kan sænke den sammensatte marginalskat for nogle af dem, som har mindst i vores samfund. Derfor vil vi hæve grænsen for, hvor meget man som enlig forsørger kan tjene uden at miste sin friplads og få sin boligsikring reduceret. I dag er grænsen 221.500 kr. for enlige forsørgere. Vi foreslår, at grænsen fremover skal være 331.500 kr. Pengene hentes fra en mindre reduktion i børnechecken til de mest velstillede danskere. http://politiken.dk/indland/politik/folketingsvalg2015/ECE2701840/r-vil-bruge-en-halv-milliard-paa-lavere-marginalskat-for-enlige/

 Radikale Venstre har lanceret et iværksætterudspil, der blandt handler om, at uddannelsessystemet i langt højere grad skal dyrke og udvikle børns naturlige kreativitet og iværksættertrang – i stedet for at begrænse og hegne den inde. http://www.politiko.dk/nyheder/radikale-vil-traene-unge-i-ivaerksaetteri

 Når Dagpengekommissionen efter sommerferien kommer med sin betænkning, er Radikale Venstre i forhandlingerne om et nyt dagpengesystem klar til at se på, om rådighedsreglerne skal strammes op, så vi sikrer, at der er incitament til at tage også mindre prestigefyldte jobs. http://jyllands-posten.dk/politik/ECE7744010/R-klar-til-strammere-dagpenge/

Udenlandsk arbejdskraft 

 Udenlandsk arbejdskraft er afgørende for Danmarks velstand og velfærd. Og på kort sigt er virksomheders adgang til dygtige udlændinge meget vigtig for, om opsvinget for alvor kan bide sig fast. Derfor har Morten Østergaard fremlagt ideen om en flaskehalsgaranti til virksomheder. http://finans.tv2.dk/2015-06-09-erhvervsliv-frygter-flaskehals.

 Flaskehalsgarantien skal konkret implementeres ved at sænke beløbsgrænsen for, hvor meget en udlænding fra et tredjeland (dvs. uden for EU) årligt skal tjene for at få opholdstilladelse i Danmark. Vi vil sænke grænsen fra 375.000 kr. til 325.000 kr. årligt. http://jyllandsposten.dk/politik/ECE7791873/De+Radikale+vil+have+endnu+flere+udl%C3%A6ndinge+til+Danmark/

 Sofie Carsten Nielsen har skrevet en kronik med DI’s administrerende direktør Karsten Dybvad om behovet for udenlandsk arbejdskraft i Danmark. http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE7780312/%E2%80%9DUdenlandsk-arbejdskraft%E2%80%9D-er-plusord/

 Danmark skal blive bedre til at fastholde dygtige udenlandske studerende i Danmark efter endte studier. Derfor foreslår Sofie Carsten Nielsen at give et toårigt etableringskort til udenlandske studerende i Danmark med eksamensbevis fra alle de videregående uddannelser. Dermed skal ordningen ikke kun som i dag gælde for kandidater og ph.d.’er men også for dimittender fra professionshøjskoler og akademiuddannelser. http://www.politiko.dk/nyheder/ny-udlaendingesplid-de-radikale-vil-have-endnu-flere-kloge-udlaendinge

Flygtninge og ulandsbistand 

 Valgkampen har på lange stræk handlet om, hvordan man kan holde mennesker på flugt ude af Danmark. Radikale Venstre står fast på, at vi skal hjælp mennesker i nød, og at vi skal behandle mennesker, som kommer til Danmark, ordentligt. http://www.bt.dk/politik/morten-oestergaard-gu-er-jeg-stolt-af-lempelserne

 For at få flere flygtninge ind på det danske arbejdsmarked har Morten Østergaard foreslået at indføre en særlig indslusningsløn til flygtninge. Det sker efter anbefaling fra Dansk Flygtningehjælp. http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/113206/artikel.html

 Der har ikke været flere mennesker på flugt i verden siden Anden Verdenskrig. Behovet for fredelig og bæredygtig udvikling er altså større end nogensinde før. Derfor arbejder Radikale Venstre på at hæve udviklingsbistanden til 1 pct. af BNI, lave en mere fokuseret fattigdomsbekæmpelse og samtidig omprioritere midler fra bilateral til multilateral bistand for at øge effektiviteten af bistanden i partnerlandene. http://politiken.dk/indland/politik/folketingsvalg2015/ECE2706961/radikale-har-skrevet-hoejere-udviklingsbistand-hoejt-paa-oenskelisten/

Grøn omstilling 

 Radikale Venstre startede valgkampen med at sætte et nyt mål for CO2-reduktionen. Helt konkret bør vi gå efter at nedbringe klimabelastningen med mindst 55 pct. inden 2030. Ingen andre partier har endnu sat et klimamål for 2030 – endsige været villige til at diskutere det. http://politiken.dk/indland/politik/folketingsvalg2015/ECE2693941/klimamaal-radikale-vil-have-forpligtende-milepael-for-2030/

 Rasmus Helveg Petersen har tidligere i år lanceret forslag om, at Danmark skal være helt fri af kul i energisektoren allerede om 10 år. I opbygningen af fremtidens energiproduktion i Danmark vælger Radikale Venstre vindvejen. http://politiken.dk/bruger/articlelimit/?articleType=1&articleId=2439998; http://ing.dk/artikel/minister-vil-forbyde-kulbrug-allerede-om-ti-aar-171909

 Martin Lidegaard og Margrethe Vestager har fremlagt en ambition om at fjerne al import af fossile brændsler til EU i løbet af 15 år. På den måde håndterer vi både klimaudfordringen og de sikkerhedspolitiske udfordringer og får skabt vores egen rene og sikre energiforsyning. Som konkurrencekommissær er Margrethe Vestager blandt andet optaget af, at der bliver set på subsidierne til energiproduktion for at fremme udbredelsen af vedvarende energi. http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/114518/artikel.html

 Vi har desuden sat et mål om, at Danmark skal være fri for affald inden 2050. På en klode, hvor flere og flere kæmper om færre og færre ressourcer, giver det rigtig god mening at blive bedre til at genanvende vores ressourcer. Derfor skal vi genanvende mere og brænde mindre affald af fremover. Derfor skal vi på kort sig etablere et ensartet system for affaldssortering i kommunerne, og på længere sigt afvikle forbrændingsanlæggene, som i stedet skal erstattes af sorteringsanlæg. http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/Valg2015/Artikler/2015/06/01/100455.htm

Én af de helt store klimasyndere er madaffald, og derfor har Radikale Venstre lanceret fire forslag til, hvordan vi reducerer madspildet i Danmark markant. http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/Valg2015/Artikler/2015/06/09/205713.htm

 For at få bugt med transportens klimabelastning har Radikale Venstre foreslået, at der indføres et nationalt iblandingskrav på 2,5 pct. avancerede biobrændstoffer i benzinen. Det betyder, at transporten fremover kan komme til at køre delvist på affald og halm, og at landbruget dermed bliver fremtidens Nordsø. http://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/artikler/2015/06/02/095248.htm

 Hvert år dør 3.000 mennesker af luftforening i de store byer i Danmark. Samtidig bidrager transportsektoren med en stor og voksende andel af CO2-udledningen. Radikale Venstre har derfor fremsat en ren luft-pakke, hvor vi vil stille krav om kommunale elbiler og benzin- og dieselfrie busser. http://www.politiko.dk/nyheder/radikale-vil-saette-stroem-til-kommunale-biler-og-busser

 Derudover har Rasmus Helveg Petersen fremlagt et forslag til, hvordan vi kan skubbe på for at udskifte den private bilpark med elbiler. Udspillet går ud på, at elbil-bilisterne skal have ret til gratis parkering og til at køre i busbanerne, samt at der i alt nybyggeri skal være mulighed for at lade sin elbil op. Derudover vil Radikale Venstre se på, om afgiftsfritagelsen for elbiler skal fortsætte. http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/Valg2015/Artikler/2015/06/15/221354.htm

 Landbruget skal også nedbringe klimabelastningen, og derfor har vi foreslået at indføre et nyt kvotesystem, som skal regulere landbrugets udledning, så de landmænd, der hurtigt omstiller til et mere klimavenligt landbrug, kan sælge deres overskydende kvoter til landbrug, som ikke har omstillet endnu. http://www.information.dk/535279

 For at medvirke til en grøn omstilling af landbruget vil Radikale Venstre øremærke 15 pct. af landbrugsstøtten til mere klima- og miljøvenligt landbrug. Et af målene er at gøre det mere attraktivt for danske landmænd at dyrke grøn biomasse, som kan bruges til dyrefoder. Derved kan vi reducere den stærkt CO2-belastende import af sojaprotein. http://www.politiko.dk/nyheder/radikale-vil-give-mere-stoette-til-groent-landbrug

 Endelig har Radikale Venstre fremlagt et bud på, hvordan vi fremmer økologi i landbruget. Målet er at fordoble det økologiske areal frem mod 2020. http://politiken.dk/indland/politik/folketingsvalg2015/ECE2701815/radikale-og-sf-vil-saette-turbo-paa-oekologien/

 Radikale Venstre og Socialdemokraterne har sammen afsat 1 milliard kroner ekstra frem mod 2020 til nye klima- og naturtiltag. Regeringen ønsker blandt andet at fremme eldrevne varmepumper, etablere mere natur og gøre Danmark til verdens bedste cykelland. http://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/Artikler/2015/06/11/154836.htm

Social og sundhed 

 Kort inden valget præsenterede Morten Østergaard og Manu Sareen en plan for, hvordan vi fremover kan bidrage til, at børns baggrund ikke afgør deres fremtid. Det skal blandt andet ske med et initiativ om, at kommunerne skal samarbejde mere om de specialiserede områder, at vi skal reformere anbringelsesområdet, at vi skal tilbyde frivillige forældreforberedelseskurser til førstegangsfødende, og at vi skal oprette akutråd i statsforvaltningen til behandling af risikofyldte skilsmissesager. http://www.politiko.dk/nyheder/radikale-vil-anbringe-hele-familien-og-forebygge-gentagne-kriser-i-hjemmet; http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7763833/SR+vil+bruge+millioner+p%C3%A5+at+uddanne+nye+for%C3%A6ldre+/

 For også at give en hjælpende hånd til nogle af dem, som har det sværest eller lever på kanten af samfundet, har regeringen foreslået at afsætte 1,75 mia. kr. frem mod 2020 til en bedre hjælp til udsatte familier, hjælp til voldsramte kvinder, gældsrådgivning til socialt udsatte, unge og gravide misbrugere samt hjemløse. http://www.information.dk/telegram/536557

 Om få år bliver vi mange flere ældre. Derfor er der behov for at nytænke ældreområdet, så vi giver de bedste rammer for det gode ældreliv. Eksempelvis er der behov for at se på, om mulighederne for frivilligt arbejde for efterlønnere og førtidspensionister er gode nok. Derudover indeholder udspillet et forslag om faste læger på plejehjem og bedre mad til de ældre. https://www.radikale.dk/content/nyt-%C3%A6ldreudspil-fra-regeringen

 Et af de konkrete elementer i ældreplanen er en styrket indsats mod demens. Regeringen har fremlagt en langsigtet strategi på området og afsat 400 millioner kr. til implementeringen af strategien over de næste fire år via satspuljen. http://politiken.dk/indland/politik/folketingsvalg2015/ECE2714525/thorning-og-loekke-vil-oeremaerke-penge-til-demente/

 Regeringen har lanceret en sundhedsplan, som i 2016 løfter sundhedsvæsenet med 1,9 mia. kr. ekstra i forhold til i år. Med planen styrker vi kræftbehandlingen med flere midler til ny kræftmedicin og større kapacitet til at behandle kræftpatienter. Regeringen prioriterer samlet 15 mia. kr. ekstra til sundhed over de næste fire år, fordi Danmark skal være et samfund med fri og lige adgang til sundhed. https://radikale.dk/content/vores-reformer-l%C3%B8fter-danskernes-sundhed

 Regeringen har præsenteret et tryghedsudspil med mere politi i udsatte boligområder, antiradikaliseringsindsatser i fængslerne, hjælp til gældsplagede løsladte og bedre retshjælp til udsatte borgere. https://www.radikale.dk/content/en-vej-ud-af-kriminalitet

Uddannelse og forskning 

 Radikale Venstre ønsker at give studerende mulighed for tage deres kandidatuddannelse på halv tid, mens de passer et relevant job ved siden af studiet. Dermed leverer vi et konkret bud på, hvordan vi kan styrke samspillet mellem arbejdsmarkedet og de lange, videregående uddannelser. http://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/Artikler/2015/06/09/120027.htm; http://politiken.dk/indland/uddannelse/ECE2706847/radikale-find-et-deltidsjob-og-tag-din-kandidat-paa-fire-aar/

 Regeringen vil afsætte 350 millioner kr. til en målrettet, ekstraordinær indsats for at efteruddanne faglærte og ufaglærte ledige. Det viser, at regeringen har konkrete bud på, hvordan vi kan styrke den enkelte og samtidig afhjælpe den mangel på kvalificeret arbejdskraft, som mange virksomheder allerede oplever i dag. http://www.bt.dk/politik/millioner-skal-efteruddanne-ledige; https://www.radikale.dk/content/regeringen-vil-sikre-kvalificeret-arbejdskraft-der-matcher-virksomheders-behov

 I Radikale Venstres 2025-plan har vi øremærket en halv milliard kr. ekstra til de videregående uddannelser. Midlerne skal administreres af et nyt uddannelsesråd, som bl.a. skal fokusere på at udvikle og afprøve nye undervisningsformer. http://www.information.dk/telegram/536546

 Regeringen har også foreslået at afsætte 1,5 milliard kr. til forskning i de ressortområder, hvor danske virksomheder står stærkt, og de steder, hvor velfærdsstaten står svagt. Det drejer sig bl.a. om fødevareproduktion, sundhed og bæredygtighed, samt om forskning i hvordan vi bryder negativ social arv. http://www.politiko.dk/nyheder/regeringen-afsaetter-halvanden-milliard-til-forskning-i-foedevarer-og-social

Gruppebillede

Godt valg på torsdag! #DetHandlerOmMennesker #TænkGlobaltTagAnsvarLokalt #StemRadikalt 

Radikale vil give mere støtte til grønt landbrug

“En større del af landbrugsstøtten skal øremærkes til grøn udvikling, mener de Radikale. Pengene skal blandt bruges på at gøre Danmark mere selvforsynende med foder til svin, mener partiets miljøordfører.” af JOHANNE HAAGERUP, BERLINGSKE NYHEDSBUREAU i dag den 16.juni

Jeg er stolt af dette udspil! Og jeg mener, at det er til gavn for klimaet, global bæredygtighed og et godt princip, at dansk landbrug bliver selvforsynende med foder frem for at importere store mængder sojaprotein fra fjerne lande, hvor produktionen belaster natur og miljø. Dermed bliver vi direkte ansvarlige for vores eget miljøaftryk, og vi får en mere bæredygtig dansk produktion.

Vi i Radikale Venstre ønsker at øremærke 15 % af Landbrugsstøtten fra EU til grøn udvikling i landbrugssektoren. Det er sund fornuft og går hånd i hånd med vores øvrige grønne målsætninger for Danmark, som ikke blot skal klare sig fint i forhold til resten af verden, men være et forgangsland, når det gælder den grønne dagsorden.

Læs den fulde artikel her, hvor jeg er citeret: http://www.politiko.dk/nyheder/radikale-vil-give-mere-stoette-til-groent-landbrug

Frilandsgrise2_900

Krigen om vælgernes gunst

Valget tegner til at blive en usandsynlig tæt kamp mellem rød og blå blok. Den ene meningsmåling efter den anden peger på et historisk tæt opløb, og der bliver kamp om pladserne på Borgen.

Du kan læse hele artiklen på dette link: http://www.e-pages.dk/nmfrederiksbergbladet/391/

Du kan læse hele artiklen på dette link: http://www.e-pages.dk/nmfrederiksbergbladet/391/

Derfor er det afgørende, at du stemmer på mig, hvis du ønsker en bæredygtig byudvikling, hvor grønne åndehuller, topmoderne infrastruktur, grønne transportløsninger og ren luft i børnehøjde.

Det er også en formidabel ide at stemme personligt på mig, hvis du ønsker en stærk og holdbar økonomi, hvor iværksættere i samarbejde med universiteter og investorer skal få det bedste ud af hinanden.

Har du også internationalt udsyn og er klar til at tage globalt ansvar, så er en personlig stemme et godt valg. Vi skal være åbne over for udenlandske medarbejdere med relevante kvalifikationer, uanset fædreland.

Hvis jeg skal vinde vælgernes gunst, så har jeg brug for din hjælp, din personlige stemme.

#FourMoreYears #MedKnivenForStruben #StemPersonligt

Folkemødet på Bornholm

Rend mig i konventionerne

Skal Danmark opsige internationale konventioner, hvis de ikke lige passer ind i politikernes indenrigspolitiske interesser? Er konventionerne bare pladderhumanistiske tanker fra en svunden tid, som fratager stater suverænitet?

Jeg debatterede ovenstående spørgsmål sammen med Bertel Haarder, MF og tidligere minister og Claus Juul, juridisk konsulent for Amnesty International.

Det er min holdning, at konventionerne er sat i verden af en årsag, men vi skal passe på, at der ikke sker en overimplementering af konventionerne. Konventionerne skal være med til at beskytte individets rettigheder, derfor er tydeligere henvisninger fra landets domstole til konventionerne ønskværdigt.

ll-amnesty1ll-amnesty2

Fremtiden for Danmarks kyster – fortalt med pensler

Mal dine fremtidsvisioner for Danmarks kyster. Det er opgaven, som professor for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Bjørn Nørgaard, stillede os politikere. Med pensler i hånden debatterede vi, hvordan Danmarks kyster skal se ud i fremtiden. Se her:

lone-maler-kysten

Politikere og eksperter dyster i sortering af affald

Dansk Affaldsforening inviterede folketingspolitikere og eksperter til affaldsstafet, hvor der blev dystet i affaldssortering. Bagefter debatterede vi affald og ressourcer. For mig er de ikke to modstillinger. For mig er affald en ressource.

At gå over til at betragte affald som en ressource er et paradigmeskift som bliver afgørende for den måde, vi kommer til at indrette vores samfund på mange år frem i tiden.

Ved at skabe et samfund hvor affald bliver en ressource, opnår vi en lang række fordele. Vores miljø bliver renere og mere fri for skadelige stoffer. Vi bliver som samfund mindre sårbare overfor den voksende ressourceknaphed i verden. Vi reducerer vores CO2-udledning, fordi vi forbrænder mindre. Og vi giver danske virksomheder muligheder for at udvikle styrkepositioner inden for genanvendelse af affald – et område med globalt forretningspotentiale.

affaldssortering

Dette var blot et lille uddrag af en lang række af inspirerende debatter, samtaler og møde med interesserede vælgere og meningsdannere, som dette års Folkemøde på Bornholm bød på.

Altid en fornøjelse. Glæder mig til, med din personlige stemme, at sprede radikal politik de næste fire folkemøder.

farvel-folkemoede

 

Genåbning af Ladegaardsåen

I mandags inviterede Laura Lindahl (LA), Balder Mørk Andersen (SF) og jeg i samarbejde med Frederiksberg Lokalavis til debat om en genåbning af Ladegaardsåen.

Det var en rigtig fin debat, og der var mødt mange interesserede og spørgelystne borgere op for at diskutere fordele og ulemper ved projektet. Læs mere om debatten her. Og læs mere om projektet i detaljer på Miljøpunkt Nørrebro’s facebookside her: https://www.facebook.com/MiljopunktNorrebro?fref=ts

lone ladegård forside lone ladegård

Du kan læse artiklen her: http://ftp-lokalavisen-frb.dk/arkiv/1174/#p=1

Nyhedsbrev: Anden uge af valgkampen

Igen har der været fuld fart på henover weekenden. Jeg har udrullet mit mobile inspirationstema “Parking Day – undgå plast” på Værnedamsvej, mødt masser af vælgere til Frederisberg Dage, holdt Grundlovstaler osv. osv.

Parking Day – undgå plast. Lørdag indtog jeg og gode frivillige en parkeringsplads på Værnedamsvej. Formålet var at vise, hvad en parkeringsplads kan bruges til, hvis ikke der holdt en bil. Denne lørdag spredtes budskabet om, hvordan vi undgår den massive brug af plast. David Trads var blandt andre forbi og tipsede en 6′er i quizzen om bæredygtigt miljø og plastik. En helt i gennem dejlig og inspirerende dag i den danske sommervalgkamp.

David Trads

DF vil gøre det sværere at rekruttere internationale medarbejdere og Venstre vil indføre nyt pointsystem og forhindre asylsøgere i at bo sammen med deres familie. Så er det klart for alle hvad en blå regering vil gøre ved Danmark. Sørg for at det ikke sker! Stem radikalt, stem personligt.

Læs artiklen her: http://politiken.dk/indland/politik/folketingsvalg2015/ECE2703707/df-virksomheder-skal-bevise-behovet-foer-de-ansaetter-udlaendinge/

Diskuterede ligestilling ‪‬ mellem mænd og kvinder ift. barsel og arbejdsmarkedet med Laura Lindahl (LA) på TV2 News i forbindelse med 100-året for kvinders stemmeret. Jeg mener, at øremærket barsel til mænd på tre måneder kan være en løftestang for mere ligestilling i mange sammenhænge på arbejdsmarkedet.

lone+laura1 lone+laura2

Kvindelige helte

I dag er det 100-året for kvindernes stemmeret. En vigtig dag! Hvor har vi nået meget, og hvor er der meget vi stadig skal nå. Nedenunder har jeg samlet nogen af mine for(kvinde)billeder, som jeg finder inspiration fra:

Aase Olesen

Aase Olesen Aase Olesen, den tidligere radikale socialminister, der i slutningen af 1980’erne var bannerfører for en aktiv arbejdsmarkedspolitik målrettet unge på passiv forsørgelse. Hun mente, at alle mennesker skulle mødes med forventningen om, at de kunne noget. Hun var sammen med Lone Dybkjær en af de første radikale kvindelige minister.

Margrethe Vestager

Lone og Margrthe Nuværende EU-kommissær Margrethe Vestager. For at bruge hjernen og hjertet.

 Malala Yousafzai

 

Cfb Malala Yousafzai – beviset på, at ungdommen er sej.

 

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard

Connie Hedegaard, fordi hun har sat klimapolitikken på den globale dagsorden.

Kronprinsesse Mary

MaryRespekt for Kronprinsessens engagement i kvinderne i den 3. verden! og nej farverne var ikke aftalt på forhånd ;)

 Lone Dybkjær

Lone og lone 

Tidligere radikal miljøminister Lone Dybkjær – en af grundene til jeg at blev politiker.  Foto kredit: Danphotography

 

Vigga Svensson

Vigga

Vigga Svensson. Sej iværksætterkvinde, som jeg har fulgt længe. Hendes koncept er abonnementsordninger på børnetøj – et rigtig godt eksempel på deleøkonomi – som vi kommer til at se mere af i fremtiden.

Mette Touborg

mette touborg

Mette Touborg er en fantastisk borgmester (selvom hun er SF’er) og har gjort hele Lejre Kommune til en økologisk kommune. Respekt for at tænke nyt.

Marianne Jelved

MArianne Jelved 

Marianne Jelved, fordi hun står ved sine holdninger.


Rigtig glædelig 100 års jubilæumsdag til alle seje danske kvinder – må vi være forgangsland for alle verdens kvinder og de rettigheder de måtte ønske sig!

 

Nyhedsbrev: Valgkamp

Et Danmark uden affald, grøn eller sort blok og Grundlovsdag

De sidste dage har været fuld af masser gode valgkampsoplevelser. Det inspirerer mig at være i dialog med den enkelte borger, at høre jeres frustrationer og visioner er drivkraften i mit politiske arbejde. At deltage i debatter er min måde at gøre det klart, hvad jeg står for og hvor jeg gerne vil, vi skal bevæge os hen. Her er et uddrag af, hvad ugen har budt på, og hvad den vil byde på:

Et Danmark uden affald

Ingen er i tvivl om, at Radikale Venstre ønsker et grønnere Danmark. Nu sætter vi et nyt mål om, at Danmark skal være fri af affald i 2050. I en verden med knappe ressourcer skal vi ikke brænde affald af. Men sikre, at det kan genanvendes, så vi kan bruge ressourcerne igen og igen. Det vil samtidig nedbringe vores belastning af klimaet.

Det har været hele mediemøllen rundt, blandt andre har DR skrevet om det her: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/Valg2015/Artikler/2015/06/01/100455.htm

GRØN eller SORT BLOK?

At folketingsvalget handler om at vælge mellem grøn og sort blok bliver mere og mere tydeligt for alle. Vi har med regeringen i spidsen fået verdens mest ambitiøse energiaftale, men oppositionen bliver mere og mere splittet i deres opbakning til aftalen om at udfase kul, olie og gas i 2050.

Heldigvis er flere og flere borgere optaget af den grønne omstilling, for “business as usual” er simpelthen ikke længere en mulighed og i min optik kan det kun gå for… langsomt med den bæredygtige omstilling.

Det er heldigvis også hvad førende erhvervsfolk mener, vækst, flere job og grøn omstilling er ikke hinandens modsætning. Tværtimod. Det er et grundvilkår, at vi skal ændre vores forbrugsadfærd og dermed også vores produktion og danske virksomheder er førende i løsninger som bringer os mange skridt videre i den retning.

Den politik vil jeg fortsat arbejde hårdt for. Det handler ikke alene om klimaet, det handler om naturen, luften, havmiljøet, ja den planet som vores børn og deres børn skal leve på i fremtiden. For mig er der så meget på spil ved dette valg, men heldigvis bliver det tydeligere for alle, at valget kommer til at stå mellem dem der vil en grøn udvikling og dem der vil lade stå til – ja, ikke engang anerkender, at grøn politik gør en forskel.

Læs her, hvad Information skriver om blå bloks splittelse om grøn omstilling: http://www.information.dk/534714

Grundlovsdag

En fornyelse af Grundloven er velkendt radikal mærkesag – men jeg synes nu alligevel, at der er god grund til at fejre demokratiet og ikke mindst kvindernes stemmeret. Folkefesten ved Christiansborg på fredag er en unik mulighed for at nå bredt ud – en ny platform for demokrati. Som radikalt medlem af Folketingets Præsidium, har jeg været med til at forberede fejringen af Grundloven. Så kom til folkefest fredag i Slotsgården ved Christiansborg. Læs mine udtalelser til Frederiksberg Bladet i anledningen af Grundlovens 100-års fødselsdag på side 42 via dette link: http://www.e-pages.dk/nmfrederiksbergbladet/390/

grundlovsdag

Åbent borgermøde om Ladegårds Å tirsdag den 2.juni klokken 19.30

Jeg har sammen med Balder Mørk Andersen (SF) og Laura Lindahl (LA) arrangeret et åbent borgermøde tirsdag den 2.juni klokken 19.30-21.00 i Frederiksberg-Hallerne på Jens Jessens vej 20, 2000 Frederiksberg.

At få åbenet Ladegårds Å, som løber under det meget trafikerede knudepunkt omkring Bispeengbuen, vil betyde al verden for byens borgere. Vi vil få mere natur, renere luft og mindre trafikstøj. En åbning af åen vil også betyde, at vi kan mindske vand i kældrene, som har været et stigende problem i de sidste par år. Trafikken bl.a. fra Åboulevard vil blive afledt i en tunnel under jorden, som ved skybrud ligeledes vil kunne aflede regnvand.

Frederiksberg og Københavns Kommune er allerede igang med at undersøge mulighederne for at åbne åen. Men staten skal også med, da det er staten som ejer det forsømte område ved Bispeengbuen.

Jeg drømmer om en by med grønne åndehuller og ren luft – derfor ser jeg en åben å midt i byen for mig. Jeg vil fra min plads i Folketinget arbejde for, at staten yder sit til en åbning af åen. Vi har nu en historisk chance for at rette op på den borgerfjendtlige byplanlægning fra 1970′erne.

Hvis du synes dette lyder som en god ide, har spørgsmål, kommentar eller andet, så håber jeg, at vi ses til debatten!

Åbn Åen facebook