Regeringens grønne resultater

”I gør ikke nok”. Det er essensen af den kritik, de grønne organisationer har luftet i forhold til regeringens ind­sats for klima, miljø og natur. Radikale Venstre deler de grøn­­nes utålmodighed – men gør samtidig opmærksom på ener­giaftalen, klimaplanen, togfonden og ressourcestrategien som håndgribelige eksempler på, at denne regering er i fuld gang med at omstille vores samfund i en grønnere retning.

I de 2 år vi har siddet i regering har vi derudover taget en række ini­tia­tiver for at skabe et grønnere Danmark her og nu. Pe­s­ti­cid­af­gift, randzonelov, kemikalieinitiativer, klimasikring, økologi i offentlige køkkener og satsning på kollektiv transport er eksempler herpå.

Vi erkender blankt, at vi ikke er i mål med den grønne omstilling. Og arbejdet med bl.a. at følge op på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger samt at udarbejde krav til ren luft zoner pågår intensivt. Vi er heller ikke i mål i forhold til indsatsen for biodiversitet – her kan gøres meget mere. Tilbage står dog, at denne regering har nået mere på det grønne område på to år – end den tidligere regering nåede på 10.   

Hør også P1 debat fra mandag d. 14. oktober, hvor Lone Loklindt, formand for Folketingets Miljøudvalg, er i debat med Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening og formand for Danmarks Naturfond: http://www.dr.dk/P1/P1Debat/Udsendelser/2013/10/14125857.htm

Læs videre “Regeringens grønne resultater”

Inkorporering af FN-konventioner

Jeg var i debat i P1 morgen med Jacob Mchangama om inkorporering af FN’s kernekonventioner. Bedre beskyttelse af rettigheder og tydeligere henvisninger fra landets domstole til konventionerne er at foretrække – med forbehold for inkorporeringsudvalgets vurderinger. Cepos’ frygt for mudder og glidning af magtbalancen deler jeg ikke.
Lyt med her:
klik på linket og gå til 01.35.33

Skrald er guld værd

Pressemeddelelse i anledning af præsentationen af ressourcestrategien 07.10.2013

Regeringens nye ressourcestrategi signalerer et paradigmeskift i danskernes tilgang til affald: Genanvend mere – forbrænd mindre! Og gevinsterne er enorme. Både for miljøet og for økonomien.
Radikale Venstres miljøordfører, Lone Loklindt, er begejstret for udsigten til en ny tilgang til vores affald:

“Ressourcestrategien er skelsættende for den grønne omstilling af vores samfund. At gå over til at betragte affald som en ressource er et paradigmeskift som bliver afgørende for den måde, vi kommer til at indrette vores samfund på mange år frem i tiden. Strategien er et enestående eksempel på, hvordan denne regering omstiller Danmark i en grønnere retning – med blik for både miljø og klima, vækst og arbejdspladser,” siger Lone Loklindt, der ud over at være Radikale Venstres miljøordfører også er formand for Folketingets miljøudvalg.

Danmark er et af de lande i Europa, der producerer mest affald per indbygger. Hidtil har affald været betragtet som et uundgåeligt resultat af den økonomiske aktivitet i samfundet – som et problem der på den ene eller anden måde skulle skaf¬fes af vejen, fortrinsvis ved forbrænding. Fra nu af betragter vi affald som en ressource, som vi skal blive de bedste til at udnytte.

Læs videre “Skrald er guld værd”

Nu skal Istanbul-konventionen ratificeres: Vold mod kvinder skal bekæmpes.

Mit indlæg om Instanbul-konventionen og bekæmpelse af vold mod kvinder blev bragt i Kristeligt Dagblad, 16.09.2013. Nu er ratificeringen med i regeringens lovkatalog for det nye folketingsår.  

PÅ INTERNATIONALT PLAN har Danmark en høj profil i forhold til at kæmpe for kvinders ligestilling og ikke mindst kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder. Derfor vil en dansk undertegnelse og ratificering af Istanbul-konventionen også understøtte vores arbejde ude i verden, frem for at den manglende underskrivelse fremstår som et paradoks.

Men vi skal naturligvis have et ordentligt beslutningsgrundlag, når vi i Folketinget skal tage beslutning om underskrivelse og ratificering. Processen tager tid, men fra Radikale Venstres side er vi i udgangspunktet meget positive, og vi ser frem til en afklaring i en ikke for fjern fremtid.

Læs videre “Nu skal Istanbul-konventionen ratificeres: Vold mod kvinder skal bekæmpes.”

Velkommen til Miljøpolitisk Salon

Miljøpolitisk Salon v. Lone Loklindt har hermed fornøjelsen af at slå dørene op til det første af en serie radikale salon-arrangementer for alle med interesse for, viden om og nysgerrighed på miljøpolitik i bred forstand.

Miljøpolitisk Salon finder, medmindre andet aftales, sted hos mig på adressen Hauchsvej 3, Frederiksberg, hvor jeg, sammen med en eller flere udvalgte meningsdannere, provokatører, eksperter,NGO-ledere og andre gode folk, vil sætte fokus på aktuelle og relevante miljøpolitiske dagsordener og give bolden op til en god miljøpolitisk debat i godt selskab og med lidt fast og flydende til ganen.

Alle er velkomne, men af hensyn til plads og forplejning bedes du tilmelde dig på rvlolo@ft.dk eller via facebook.

Læs videre “Velkommen til Miljøpolitisk Salon”

Ynkeligt at Venstre vil bruge udviklingsbistand til skattelettelser

Det er ynkeligt og ualmindeligt kortsynet, når Venstre foreslår at skære udviklingsbistanden næste år med 2,5 mia. kr. (over 15%!) Hvor er globalt udsyn og ansvar blevet af? Er liberalt udsyn blevet til nationalt snæversyn?

Den danske udviklingsbistand er udtryk for det ansvar, som Danmark som rigt land bør tage ude i verden. Ifølge Venstre skal verdens allerfattigste betale danske skattelettelser, det er ren populisme.

Udviklingssamarbejdet er ensbetydende med Danmarks tilstedeværelse ude i den verden, som vi også gerne vil handle med. Med udviklingsbistanden bidrager vi til grøn vækst både i Danmark og ude i verden. Fattigdomsbekæmpelse, basale rettigheder, fødevaresikkerhed og jobskabelse er indsatser, som også kommer Danmark til gode.

Læs videre “Ynkeligt at Venstre vil bruge udviklingsbistand til skattelettelser”

Udviklingspolitik og grøn vækst – ikke bare for vores blå øjnes skyld

Grøn vækst forfølger to danske drømme: vækst og arbejdspladser i udviklingslandene og global bæredygtighed. Grøn vækst er ganske enkelt nøglen til at skabe en grøn højkonjunktur. Danmark har her muligheden for at være et lokomotiv, der trækker resten af verden i den rigtige retning.

Globalt set står vi foran enorme udfordringer, som Danmark ikke kan løse alene, men vi kan sikre en bedre anvendelse af ressourcerne. Derfor handler grøn vækst hovedsageligt om to ting: 1) at skærpe kampen mod fattigdom gennem jobskabelse og 2) at sikre en grøn dagsorden i udviklingslandene og globalt. Dette vil gavne det enkelte udviklingsland, Danmark og verden.

Vi skal tage udgangspunkt i de lokale forhold, vi skal engagere lokalsamfund, dets borgere og virksomheder, hjælpe dem med at stille krav til miljø og ressourceforvaltning, og prioritere aktiviteter som reducerer fattigdom og ulighed. 

Grøn dagsorden

Satsningen på grøn vækst er helt i tråd med udviklingslandenes øgede fokus på, at fattigdomsbekæmpelse går i hånd med bæredygtig vækst. Men landene mangler ofte den fornødne teknologi, viden og ekspertise til at realisere ambitionerne. Derfor kan Danmark bidrage med vores erfaringer til at skabe incitament for grøn omstilling gennem bl.a. miljølovgivning. Samtidig er det centralt, at landene selv bliver bedre til at stille krav til brugen af naturressourcer og produktion.

Læs videre “Udviklingspolitik og grøn vækst – ikke bare for vores blå øjnes skyld”