Regeringens grønne resultater

”I gør ikke nok”. Det er essensen af den kritik, de grønne organisationer har luftet i forhold til regeringens ind­sats for klima, miljø og natur. Radikale Venstre deler de grøn­­nes utålmodighed – men gør samtidig opmærksom på ener­giaftalen, klimaplanen, togfonden og ressourcestrategien som håndgribelige eksempler på, at denne regering er i fuld gang med at omstille vores samfund i en grønnere retning.

I de 2 år vi har siddet i regering har vi derudover taget en række ini­tia­tiver for at skabe et grønnere Danmark her og nu. Pe­s­ti­cid­af­gift, randzonelov, kemikalieinitiativer, klimasikring, økologi i offentlige køkkener og satsning på kollektiv transport er eksempler herpå.

Vi erkender blankt, at vi ikke er i mål med den grønne omstilling. Og arbejdet med bl.a. at følge op på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger samt at udarbejde krav til ren luft zoner pågår intensivt. Vi er heller ikke i mål i forhold til indsatsen for biodiversitet – her kan gøres meget mere. Tilbage står dog, at denne regering har nået mere på det grønne område på to år – end den tidligere regering nåede på 10.   

Hør også P1 debat fra mandag d. 14. oktober, hvor Lone Loklindt, formand for Folketingets Miljøudvalg, er i debat med Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening og formand for Danmarks Naturfond: http://www.dr.dk/P1/P1Debat/Udsendelser/2013/10/14125857.htm

Baggrund

”Dyb frustration” og ”utålmodighed” er ifølge Danmarks Naturfredningsfore­ning (DN) baggrunden for den kritik en række grønne organisationer den seneste uges tid har rejst af regeringens indsats på det grønne område. Sammen med bl.a. Friluftsrådet og Danmarks Jægerforbund har DN indrykket helsidesannoncer i de store landsdækkende dagblade for at gøre opmærk­som på behovet for at gøre mere for natur og miljø i Danmark.

Som radikal – og som en del af en regering med tårnhøje ambitioner på det grønne område – deler vi fuldt ud de grønne organisationers utålmodighed. Efter 10 år med VKO, hvor grønthøsteren fuldstændig fortrængte den grønne omstilling, brænder vi efter at skabe et grønnere Danmark. Og vi er faktisk godt i gang.

Fire store initiativer viser, at denne regeringen tager den grønne omstilling me­get seriøst – og allerede har taget fat på de nødvendige strukturelle forandringer af vores samfund. Fælles for initiativerne er, at de bidrager til, at vi i fremtiden vil komme til at leve markant grønnere i Danmark med især væsentligt mindre CO2-udledning.

Hjørnesten i den grønne omstilling

1.     Et historisk energiforlig

I marts 2012 indgik regeringen verdens mest ambitiøse energiaftale med et bredt flertal i Folketinget. Aftalen tager et afgørende skridt på vejen mod et samfund, der er fri for kul, olie og naturgas.

2.     En ambitiøs klimaplan

I august 2013 fremlagde regeringen en klimaplan, der følger op på energiaftalen og viser, hvordan Danmark samlet set kan fjerne 40 pct. af vores drivhusgasudledninger i 2020. I tilknytning til planen blev der fremlagt et virkemiddelkatalog med 78 konkrete forslag, der gør det muligt at tackle kli-maudfordringen så omkostningseffektivt og målrettet som muligt. Kataloget in­deholder et bredt udvalg af virkemidler, der viser, hvordan landbrug, trans­port, bygninger og affald kan bidrage til, at Danmark samlet set når 40 pct. målsætningen.

3.     Danmarkshistoriens største investering i jernbanen

Togfonden DK skal skabe grundlag for at elektrificere jernbanenettet inden 2025 og rea­li­sere timemodellen, så der kun bliver en times transport mellem København, Odense, Århus og Aalborg. Med den visionære aftale sikrer vi, at Nordsøens sorte guld i de kommende år konverteres til grønne tog og skinner til gavn for klima og miljø samt vækst og jobskabelse i Danmark.

4.     Paradigmeskift – fra forbrænding til genanvendelse

Regeringens ressourcestrategi markerer et paradigmeskift inden for affaldshåndtering i Danmark. Hidtil har vi betragtet affald som et uundgåeligt resultat af den økonomiske aktivitet i samfundet – et problem, der på den ene eller anden måde skulle skaffes af vejen enten via deponering eller forbrænding Med strategien signalerer regeringen, at vi fremover skal gå til affald som en ressource. Og det har en lang række miljømæssige fordele – for ved at genanvende mere sikrer vi, at vores miljø bliver renere og friere for skadelige stoffer. Vi bliver som samfund mindre sårbare overfor den voksende ressourceknaphed i verden. Og vi reducerer vores CO2-udledning, fordi vi forbrænder mindre.

Ikke i mål endnu

De fire initiativer viser, at denne regering er forpligtet på den grønne omstilling. Meget er gennemført på to år. Fælles for de fire initiativer er dog, at de vil have effekt på vores klima og miljø på lidt længere sigt. Regeringen har altså taget en række initiativer for at styrke klima-, mil­jø- og naturindsatsen her og nu. Men vi skal være de første til at erkende, at vi ikke er i mål. Der kan – og skal – stadig gøres meget for at sikre et grønnere Dan­mark. Og regeringen er faktisk allerede i gang. To større initiativer er værd at nævne i den sammenhæng – nemlig Natur- og Landbrugskommssionen og ren luft zoner.

Denne regering ser naturen som vores livsgrundlag. VK-regeringen kas­se­re­de som noget af det første en rapport fra det såkaldte Wilhelmudvalg, der skul­le give et bud på, hvordan vi skaber en rig natur i et rigt samfund. Det ar­bej­de har ligget stille indtil den nuværende regering samlede handsken op og nedsatte en Natur- og Landbrugskommission, der skulle finde løsninger for fremtidens natur og et bæredygtigt landbrug. Kommissionen barslede med sin betænkning i april 2013 og anbefalede bl.a. at vi skal have flere skove, enge og heder, der hænger sammen, så dyr og planter kan sprede sig frit.

Luftforurening er et problem i Danmark – særligt i hovedstadsområdet. I dag overholder vi EU’s grænseværdier for langt de fleste luftforureningskomponenter – det skyldes ikke mindst internationale og nationale reduktionstiltag. Men grænseværdierne for NO2 overskrides fortsat. Der er derfor behov for handling. Regeringen vil inden udgangen af 2013 træffe beslutning om de såkaldte miljøzoner. Fokus vil være at sætte nye skærpede miljøzonekrav med henblik på at nedbringe luftforureningen – særligt i hovedstadsområdet.

Det fremgår, at der både på kort og langt sigt bliver gjort en væsentlig indsats for at skabe et grønnere Danmark. Men der er områder, hvor indsatsen hidtil ikke har været helt tilstrækkelig. Fx falder biodiversiteten aktuelt i Danmark. Og regeringen har ikke været i stand til at leve fuldt op til målsætningerne på området. Det skal vi gøre noget ved, og derfor er de grønne organisationers opråb berettiget på dette konkrete område. Samtidig forventer vi, at den næste generation af naturplaner vil medvirke til at skabe et større lokalt engagement omkring indsatsen for biodiversitet.